technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Prohlídky a důkladné kontroly (revize) vázacích prostředků-ocelových lan

Všeobecně

 • vazač musí před každým použitím zkontrolovat stav vázacích ocelových lan, zda nejsou poškozená nebo porušená a zda jsou označená. Vazač nesmí používat neschválené, nezaevidované a neoznačené vázací prostředky
 • při každém podezření, že vázací prostředek nesplňuje bezpečnostní podmínky, ohlásí tuto skutečnost pověřené osobě. Vázací prostředek musí být vyřazen z provozu a podroben důkladné kontrole
 • kompetentní osoba musí provést důkladnou kontrolu podle ČSN ISO 8792, tj. vizuální prohlídku ve lhůtách nejdéle 1x za 6. měsíců. Tyto intervaly musí být v nutných případech zkráceny se zřetelem na provozní podmínky nebo pokud je to stanoveno v zákonných požadavcích nebo v návodu výrobce. O provedené kontrole musí být proveden záznam osobou, která kontrolu provedla
 • případě potřeby se důkladná kontrola doplňuje o kontrolu prováděnou jinými metodami, např. nedestruktivní zkouškou za účelem zjištěných vad

Značení vázacích prostředků-ocelových lan (vyrobených v červenci 2009 a později)

Jednopramenné vázací prostředky (jednoduché nebo nekonečné):
 • identifikační znak výrobce
 • číslice anebo písmena identifikující vázací prostředek s certifikátem
 • nosnost
 • označení logem "CE"

Vícepramenné vázací prostředky:
 • identifikační znak výrobce
 • číslice anebo písmena identifikující vázací prostředek s certifikátem
 • nosnost a použitelné úhly sklonu, tj. WLL 0 až 45° ke svislici a navíc 45° až 60° ke svislici, je-li použitelné
 • označení logem "CE"

Certifikát musí obsahovat

 • název a adresu výrobce, příp. zplnomocněného zástupce
 • číslo a část ČSN EN 13414-1
 • popis vázacího prostředku včetně jednotlivých součástí
 • WLL (nosnost) a příslušný úhel (úhly) sklonu u vícepramenných vázacích prostředků
 • koeficient (koeficienty) statické zkoušky použitý (použité) při návrhu součásti (součástí) např. hák, článek, třmen.

Rozsah prohlídky ocelových vázacích lan
Prohlídka se provádí za účelem zjištění poškození - porušení vázacího prostředku, které by mohlo nepříznivě ovlivnit jeho použití, např.:
 • zlomené dráty
 • deformace lana (stlačení, zmáčknutí, zkroucení)
 • deformace objímek, zápletů nebo příslušenství
 • nadměrné opotřebení
 • poškození teplem
 • koroze

Kritéria pro vyřazení ocelových vázacích lan

 • náhodně rozložené lomy-je-li v libovolném místě v délce rovné 6 ti násobku průměru lana celkový počet viditelně zlomených drátů vyšší než 5 % drátů v laně
 • místní lomy-objeví-li se v jednom místě 3 nebo více zlomených drátů
 • nadměrné opotřebení-je-li průměr lana měřený v libovolném místě části menší než 90 % jmenovitého průřezu
 • koroze-pokud je koroze snadno pozorovatelná tak, že ohebnost lana je snížena a jeho povrch je drsný na omak
 • nadměrná deformace lana - vytvoří-li se na laně smyčky, mezery, narušení duše nebo zauzlení
 • porušení teplem-změna barvy drátů a jiné znaky přehřátí, jako je vyschnutí maziva nebo poškozené dráty v důsledku působení elektrických oblouků
 • poškození nebo porušení objímek, zápletů nebo příslušenství:
   • rozevření, deformace a trhliny v hácích
   • deformace a opotřebení ok nebo sevření srdcovky
   • trhliny v objímkách
   • nadměrné deformace a opotřebení objímek nebo ručních zápletů
   • uvolněné záplety nebo objímky
   • koncentrace zlomených drátů v blízkosti zápletů, objímek nebo v zápletech
   • poškození v místě spoje oka, která vznikají při použití čepu příliš velkého průměru nebo některých typů srdcovek
   • otěr způsobený na nosném povrchu oka neopatřeného srdcovkou


Návrat na obsah