technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Základní i opakovací školení obsluhy pracovních plošin

Charakteristika obsluhy pracovní plošiny

Obsluha zdvihacích pracovních plošin zdvihá a polohuje personál včetně souvisejících pracovních nástrojů a materiálu v pracovní plošině (koši) do pracovní polohy.

Pracovní činnosti obsluhy plošin

 • zabezpečení pracovních prostorů zdvihací pracovní plošiny
 • kontrola zdvihací pracovní plošiny a její ustavení před započetím práce
 • kontrola hlavních mechanismů a zabezpečovacích zařízení zdvihací pracovní plošiny před započetím práce
 • kontrola pracovní plošiny (koše) a ovládacích zařízení
 • řízení pohybu pracovní plošiny
 • vedení potřebných dokladů a dokumentace o provozu zdvihací pracovní plošiny

Kvalifikace obsluhy pracovních plošin

 • musí být kompetentní
 • zdravotně způsobilá s důrazem na zrak, sluch, reakce a k práci ve výškách a dále v rozsahu "Národní soustavy povolání" zpracované Ministerstvem práce a sociálních věcí
 • fyzicky schopna bezpečně ovládat pracovní plošinu
 • odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost
 • musí vlastnit osvědčení k obsluze pracovní plošiny (průkaz) dané třídy plošiny s uvedením typu
 • musí být seznámena s návodem k použití pro každý druh a typ plošiny, kterou má obsluhovat
 • musí být seznámena s riziky
 • musí být seznámena s "Pracovním systémem" pracoviště, na kterém bude požadovanou práci vykonávat
 • její jméno, příjmení a číslo průkazu musí být uvedeno v oprávnění k obsluze pro každou plošinu, kterou je oprávněna obsluhovat vždy před zahájením práce s plošinou
 • další požadavky na kvalifikaci upřesňuje "Narodní soustava kvalifikací".

Základní školení pracovníků k obsluze pracovních plošin

Podmínky pro uchazeče do kurzu základního školení:
 • musí být starší 18 ti let
 • musí být zdravotně způsobilý v rozsahu
 • musí předložit přihlášku do kurzu obsluhy pracovní plošiny
Rozsah základního školení je uveden v čl. 6 ČSN ISO 18878.
Po ukončeném teoretickém školení a přezkoušení bude účastníkovi školení vystaven průkaz obsluhovatele pracovních plošin. Před zahájením práce však musí pracovník vlastnit písemné oprávnění, které mu vystaví zaměstnavatel.

Osvědčení obsluhovatele pracovních plošin (průkaz obsluhy) musí obsahovat následující
 • číslo průkazu
 • příjmení a jméno držitele průkazu
 • datum narození obsluhovatele plošiny
 • podpis držitele průkazu
 • datum vystavení a podpis a razítko vystavitele
 • uvedení třídy, skupiny a typu plošiny, pro který je průkaz vystaven, vč. data vystavení, razítko a podpis vystavitele,
 • v případě rozšíření průkazu na jinou třídu, skupinu a typ musí průkaz obsahovat údaje o praktickém zácviku s uvedením jména a podpisu osoby, která přezkoušení provedla
 • záznamy o zdravotní způsobilosti obsluhy plošiny
 • záznamy o opakovaných školeních
Průkaz na plošiny

Oprávnění k obsluze pracovní plošiny

K práci na pracovní plošině je potřeba, aby obsluhovatel pracovní plošiny, kromě osvědčení k obsluze (průkazu obsluhy), vlastnil navíc písemné oprávnění k obsluze pracovní plošiny, které mu vystaví zaměstnavatel před zahájením práce.

Oprávnění k obsluze pracovní plošiny musí splňovat požadavky ČSN ISO 18878, příloha "E" tj. minimálně:
 • jméno a příjmení zaměstnavatele nebo jeho zástupce a jméno společnosti
 • potvrzení o tom, že obsluha plošiny vlastní předepsané osvědčení (průkaz k obsluze plošiny) s uvedením data vystavení a že byla ověřena zdravotní způsobilost k ovládání pracovní plošiny s uvedením jména a příjmení
 • oprávnění (jména a příjmení) obsluhy plošiny k obsluze plošin s uvedením skupin a typů plošin, a že obsluha byla informována o nebezpečích specifických pro společnost anebo provádění práce
 • datum a podpis osoby a razítko společnosti, která osvědčení vystavila.

Deník zdvihacího zařízení

Opakované školení obsluhy pracovní plošiny-platnost průkazu k obsluze pracovních plošin

Četnost opakovacích školení obsluhovatelů pracovních plošin musí být uvedena v "Pracovním systému". Školení obsluhy pojízdných pracovních plošin se podle ČSN ISO 18878 (2016) provádí minimálně každých 12 měsíců nebo do 13 měsíců od minulého prověřování.

Četnost periodických lékařských prohlídek obsluhy pracovní plošiny

Lhůty opakovaných lékařských prohlídek obsluhovatelů zdvihacích pracovních plošin jsou uvedeny v §11., odst.3. Vyhlášky č. 79/2013 Sb. a to:
 • u pracovníků do 50. let-1x za 4 roky
 • u pracovníků nad 50. let-1x za 2 roky
 • případně v kratších lhůtách v souladu s místním provozním předpisem

Potřebujete provést školení obsluhy pracovní plošiny?
Návrat na obsah