technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Kompetentní osoba

je osoba, která má dostatečné praktické zkušenosti a teoretické znalosti v oblasti jeřábů a mechanizmů používaných pro manipulaci s břemeny.

Kompetentní osoby v oblasti jeřábů

kompetentní osoby v oblasti jeřábů ve vztahu k provádění inspekcí jsou uvedeny v tab. D1 ČSN ISO 9927-1. Ty však neodpovídají platné české legislativě v názvech kompetentních osob i prováděných inspekcí. Proto je v národní příloze NA normy uvedena interpretace na české podmínky.

Další kompetentní osoby jsou uvedeny v ČSN ISO 12480-1. Patří se zejména:

organizace uživatele; uživatel
 • kompetentní organizace nebo osoba, která přímo řídí manipulaci s břemeny

pověřená osoba
 • konkrétní kompetentní osoba, která odpovídá za provoz jeřábu a jedná jménem organizace požadující manipulaci s břemeny (zaměstnavatele)
 • je osoba, která ovládá jeřáb při manipulaci s břemeny nebo při montáži jeřábu
 • provádí denní inspekci jeřábu před zahájením provozu, výsledek zapíše do Deníku jeřábu a pověřené osobě nahlásí případné zjištěné závady

vazač
 • je odpovědný za uvázání a odvázání břemen a za použití vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace
 • je zodpovědný za předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem

montér jeřábu
 • je zodpovědný za montáž jeřábu v souladu s návodem k používání vypracovaným výrobcem

 • je obsluha, která řídí skladovací zařízení, určené pro uskladňování, vyskladňování a manipulaci se zbožím
 • provádí denní kontrolu regálového zakladače před zahájením provozu, výsledek zapíše do Deníku zdvihacího zařízení a pověřené osobě nahlásí případné zjištěné závady

  pracovníci údržby
   • jsou zodpovědní za údržbu jeřábu a za jeho bezpečný a spolehlivý provoz, tj. jsou zodpovědní za provádění běžných inspekcí jeřábu v termínech určených výrobcem jeřábu nebo provozovatelem a v souladu s návodem k používání vypracovaným výrobcem při dodržení "Systému bezpečné práce"

   odborný technik

   jeřábový technik
   • provádí důkladné periodické a mimořádné inspekce jeřábů. Jeřábový technik není v české legislativě zaveden. Alternativně tyto činnosti provádí revizní technik zdvihacích zařízení, který namísto důkladných inspekcí provádí revizní zkoušky v předepsaných lhůtách a dále mimořádné inspekce po mimořádných událostech

   technik znalec
   • provádí velké inspekce. Kvalifikace technika znalce není v české legislativě zavedena a národní přílohou NA normy ČSN ISO 9927-1 není uvedena alternativa

   revizní technik zdvihacích zařízení

     Další požadavky na kompetentní osoby podle ČSN ISO 12480-1
    Návrat na obsah