technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Základní i opakovací školení jeřábníků

Charakteristika a povinnosti jeřábníka

Jeřábník je osoba, která ovládá jeřáb při manipulaci s břemeny nebo při montáži jeřábu.
Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení "Systému bezpečné práce". Jeřábník se vždy musí řídit pouze pokyny vazače/signalisty, který musí být zřetelně označen. Jedinou výjimkou je, když dostane v případě nebezpečí znamení "Stůj" od jiné osoby.
Musí být seznámen s nedovolenými manipulacemi.

Kvalifikace jeřábníka

Kvalifikaci jeřábníka upravují čl.5.3.2 ČSN ISO 12480-1 a čl.3. ČSN ISO 9926-1 následovně:
Jeřábník musí být:
 • musí být kompetentní
 • osoba starší 18 ti let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku
 • zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce
 • musí mít min. základní vzdělání
 • fyzicky schopen bezpečně ovládat jeřáb
 • odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost
 • vyškolen pro konkrétní typ jeřábu a musí mít dostatečné znalosti o jeřábu, jeho ovládání a bezpečnostních zařízení
 • kompetentní ve vázání břemen a znalosti dorozumívacích znamení
 • seznámený s hasicími přístroji na jeřábu a jejich používáním
 • seznámený s místními provozními předpisy pracoviště, na kterém ovládá jeřáb
 • seznámený se všemi způsoby a prostředky nouzového opuštění v případě mimořádné události
 • musí vlastnit příslušné oprávnění k obsluze jeřábu
 • musí být schopné rozumět a číst v jazyce ve kterém jsou napsány dokumenty a informační štítky jeřábu
 • pokud jeřábníci musí převážet jeřáb po silnici, musí znát dotyčnou právní úpravu, musí mít příslušné doklady a vlastnit řidičské oprávnění, pokud to vyžaduje právní úprava země.

Požadavky na zdravotní způsobilost jsou dále předepsány v čl. 3 ČSN ISO 9926-1, s tím, že musí být zváženy následující předpoklady:
a) fyzické:
 • žádná závrať při řízení ve výšce
 • žádná diskvalifikující nemoc nebo vada
 • žádné problémy spojené s drogami nebo alkoholem

d) duševní:
 • chování pod vlivem stresu
 • duševní rovnováha
 • smysl pro odpovědnost
Je možno použít testy, které by stanovily schopnosti školených osob (manuální dovednosti, praktický smysl, sebekontrola, klid, přesnost, koordinace pohybů a reflexů).

Další požadavky na kvalifikaci a zdravotní způsobilost upřesňuje "Národní soustava kvalifikací" a "Národní soustava povolání", zpracovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí a to:

Pracovní činnosti - povinnosti jeřábníka

všeobecně:
 • vedení potřebných dokladů a dokumentace k provozu jeřábu
 • kontrola jeřábu a jeřábové dráhy před započetím práce a přístupů na jeřáb před započetím práce
 • kontrola hlavních mechanismů a zabezpečovacích zařízení jeřábu před započetím práce
 • jeřábové manipulace
 • spolupráce s vazačem

u silničních výložníkových jeřábů navíc:
 • odpovědnost za zdvihací zařízení a kontrola jeho provozuschopnosti
 • řízení, obsluha a běžná údržba zdvihacích zařízení

u nakládací jeřábů (hydraulických ruk) navíc:
 • kontrola hlavních mechanismů a zabezpečovacích zařízení jeřábu před započetím práce

Základní školení jeřábníků

ČSN ISO 9926-1 stanovuje minimální požadavky na rozsah školení jeřábníků pro získání základních znalostí a dovedností k ovládání jeřábu. Konkrétní rozsah školení má být uveden v "Systému bezpečné práce".

Podmínky pro uchazeče do kurzu základního školení jeřábníků:
 • musí být starší 18 ti let
 • musí být zdravotně způsobilý
 • musí doložit záznam o praktickém zácviku
 • musí předložit přihlášku do kurzu jeřábníka
Po ukončeném teoretickém školení bude účastníkovi školení vystaveno osvědčení jeřábníka (jeřábnický průkaz) a zaměstnavateli předán záznam o provedeném školení a přezkoušení.

Školení jeřábníků Školení jeřábníků Školení jeřábníků

Osvědčení jeřábníka (jeřábnický průkaz) musí obsahovat následující

 • číslo průkazu
 • příjmení a jméno držitele průkazu
 • datum narození jeřábníka
 • podpis držitele průkazu
 • datum vystavení a podpis a razítko vystavitele
 • uvedení třídy a druhu jeřábu, pro který je průkaz vystaven, vč. data vystavení, razítko a podpis vystavitele,
 • v případě rozšíření průkazu na jinou třídu a typ musí průkaz obsahovat údaje o praktickém zácviku s uvedením jména a podpisu osoby, která přezkoušení provedla,
 • záznamy o zdravotní způsobilosti jeřábníka
 • záznamy o opakovaných školeních

Jeřábnický průkaz


V "Deníku jeřábu" musí být v "seznamu osob" k obsluze daného jeřábu uvedeno datum oprávnění k obsluze jeřábu, jméno a příjmení jeřábníka, číslo jeřábnického průkazu a podpis pověřené osoby, která opravňuje jeřábníka k manipulaci s jeřábem.

 Deník mobilních a nakládacích jeřábů


Opakovací školení jeřábníků-platnost jeřábnického průkazu

Lhůty opakovacích školení jeřábníků nejsou uvedeny žádným předpisem ani technickou normou. Lhůty opakovaných školení, vč. osnovy, je zaměstnavatel podle §103., odst.3 Zákoníku práce  a dále podle ČSN ISO 12480-1 povinen stanovit v "Systému bezpečné práce". Lhůty opakovaných školení jsou zpravidla v intervalech 12 ti měsíců.

Svým zákazníkům vedeme evidenci o všech osobách, pro které provádíme základní i opakovaná školení vč. vystavených oprávnění, resp. osvědčení. K tomuto nám slouží vlastní software, který generuje prezenční listiny a následně plánuje opakovaná školení a vede i historii o školeních a vydaných průkazech. Vždy s časovým předstihem upozorníme zákazníka na blížící se termín opakovaného školení a včas si dohodneme termín jeho provedení.

Periodické lékařské prohlídky jeřábníků

Periodické lékařské prohlídky jeřábníků se provádí ve lhůtách uvedených v §11., odst.3. Vyhlášky č.79/2013 Sb. a to:
 • u pracovníků do 50. let-1x za 4 roky
 • u pracovníků nad 50. let-1x za 2 roky
 • případně v kratších lhůtách v souladu se "Systémem bezpečné práce".

Potřebujete provést školení jeřábníků a vazačů?
Návrat na obsah